Jednym z zakresów prac oferowanych przez GEOalpin są opracowania geodezyjno - kartograficzne, stanowiące wynik przeprowadzonych pomiarów terenowych i/lub badań dokumentów archiwalnych skonfrontowanych z teraźniejszym stanem na gruncie.

Dokumentacja będąca wynikiem pomiarów geodezyjnych i badań zbiorów archiwalnych jest przydatna a często niezbędna w procesie przygotowania inwestycji, ale i w innych aspektach związanych z pojęciem nieruchomości.  Opracowania do celów prawnych stanowią podstawę ujawnienia zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków czy oznaczenia nieruchomości w Księgach Wieczystych. Na ich podstawie wydawane są decyzje administracyjne czy wyroki sądowe.

Wśród opracowań związanych z przygotowaniem inwestycji można wymienić:

  • mapy do celów opiniodawczych czy niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych, warunków przyłączeniowych.
  • mapy do celów projektowych.
  • przygotowanie dokumentacji i nadzór nad uzgodnieniem tras urządzeń podziemnych na Naradach Koordynacyjnych.
  • szczegółowe pomiary obiektów inżynierskich i zagospodarowania terenu do celów projektowych wykraczające poza zakres czynności związanych z wykonaniem map do celów projektowych.
  • dokumentacja związana z procedurą ZRiD (mapy podziałowe wykonywane w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)
  • podziały realizowane w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami
  • mapy do celów sądowych
  • wznowienie, wyznaczenie znaków granicznych
  • ustalenie przebiegu granic w oparciu o rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
  • rozgraniczenia nieruchomości

Opracowania wykonywane po zakończeniu budowy to inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych, dokumentacja niezbędna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.